Trận này
18:00 24/08/2016
Sorrento
Over 3.25
Cockburn City
0-1300,0002.020
Thua


Kết quả 3-2 mà.
Hệ thống tính nhầm rùi bác Báo ơi