Hình như rum ta bị bỏ hoang hay sao mà trông lạnh quá các bẹn nhể?, để ko như này phí quá có ai có cách nào khôi phục ko?